Новини

Regioni
"Трансконсулт-22" сключи договор с Агенция "Пътна инфраструктура" за извършване на одит по пътна безопасност на етап „технически проект” и етап „преди въвеждане на пътя в експлоатация” за обект:  „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”. Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд,  Приоритетна ос II - Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ по Оперативна програма „...
More