ЗА НАС

Logo_TK-22

“ТРАНСКОНСУЛТ – 22” ООД е проектантска фирма, регистрирана в София през 2001 г в съответствие с изискването на ПОФЗЛУНСНПС за разделяне на проектантската и надзорна дейност на фирмите и лицата. В този аспект тя се явява правоприемник по отношение на проектантската дейност на фирма “ТРАНСКОНСУЛТ-БГ” ООД, създадена през 1995 год.

Общият брой на инженерите във фирмата е 23. Броят на младите специалисти е 12, а 11 са с над 10 год. стаж в областта на пътното и транспортно проектиране.

Като правоприемник на проектантската дейност на фирма “ТРАНСКОНСУЛТ-БГ” ООД основната дейност на фирмата е съсредоточена в пътното и транспортно проектиране.

Същевременно към фирмата са привлечени висококвалифицирани консултанти, под чиито методически опит се оформя второ направление в областта на изработване на планове за организацията на градско движение, генерални транспортно-комуникационни планове, проектиране на градски кръстовища и възли, проектиране на улична мрежа, изготвяне на парцеларни, строителни и регулационни планове, кадастрални карти и др.

Фирмата разполага със собствен офис, съвременно геодезическо оборудване, собствен транспорт, модерни компютърни системи и оборудване, дигитайзер, плотер, мултимедия, специализирани софтуерни продукти в областта на пътното проектиране, конструкции, геодезия и икономическата обосновка на проектите.

Фирмата е специализирана основно в изготвянето на проекти за пътни проекти, улици, пътни възли и пътни съоръжения, включително прединвестиционни проучвания и технически проекти за ново строителство, реконструкция и рехабилитация на пътни отсечки, а също така и в изготвянето на парцеларни планове за отчуждителни процедури.

„Трансконсулт-22” разполага и с висококвалифициран екип от инженери – проектанти на мостови съоръжения, автори на многобройни проекти за рехабилитация на мостови съоръжения, а също така и за строителство на нови такива.

Фирмата разполага с пълен набор лицензиран специализиран софтуер за изготвяне и обработване на геодезически данни, за пътно и мостово проектиране, както и за изготвяне на парцеларни планове.

Основни клиенти на „Трансконсулт-22” са Пътната администрация на Република  България, Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспортна и общински администрации.

Фирмата е изготвяла проекти за целите на всички инвестиционни програми на Пътната администрация на Р. България, по-значителните от които са Програми за рехабилитация на Републиканската Пътна мрежа – Транзитни Пътища, финансирана от Европейската инвестиционна Банка и  Програма за рехабилитация на Пътища II-ри III-ти клас – финансирана от Световната Банка, Техническа помощ за подготовка на предпроектни проучвания и предварителни технически проекти за строителство на пътища по ТЕМ-Т, ОП „Регионално развитие“ и др.

„Трансконсулт-22” е автор и на проекти за строителство, включително парцеларни планове на участъци от автомагистралната мрежа, например АМ”Струма” – ЛОТ 4, участък Сандански – Кулата и АМ „Струма“ – ЛОТ 2 – идеен проект с парцеларен план, които вече са в експлоатация и е водещ партньор при проектирането на АМ “Хемус” етап 1 – идеен проект с парцеларен план, Северна скоростна тангента  и др.

За всички обекти ново строителство са изготвени парцеларни планове и са проведени или се провеждат в момента отчуждителните процедури. Част от тези обекти са: Модернизация на път I-1 в участъка Мездра – Ботевград със ситуационни и нивелетни подобрения и привеждане на съществуващия габарит към четирилентов, обход на гр. Ахелой, участъците от АМ „Струма“ – ЛОТ 2 и ЛОТ 4 и др.

В областта на градското планиране и проектиране фирмата разполага със специалисти – експерти в изготвяне на проекти за улици и улични  кръстовища, както и за транспортното им моделиране и оценка.

През последните 5 години „Трансконсулт-22“ ООД привлече към екипа опитни В и К специалисти, които разработиха проекти по Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за ВиК мрежи за гр.Видин, гр. Мартен, обл. Русе, гр. Годеч, обл. София и гр. Драгоман, обл. София.

Целият инженерен състав на „Трансконсулт-22” членува в КИИП и съответно е лицензиран по съответните части от инвестиционното проектиране. Фирмата разполага също така с експерти, лицензирани от КИИП за извършване на Технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти в транспортното строителство и съоръжения.

„Трансконсулт – 22“ ООД е вписан в регистъра на Агенция по кадастъра, а геодезистите са вписани в регистъра на правоспособните лица, извършващи дейности по кадастъра. Геодезическият екип на фирмата е оборудван с геодезическа техника – последно поколение:  2 броя GPS двучестотни, тотални станции – 1 брой, нивелири – кодови (дигитални) – 2 броя.

„Трансконсулт-22” е колективен член на „Сдружението на Пътните Инженери и Консултанти” (СПИК)