Проектиране на автомагистрали, пътища и улици

1374059677Фирмата е специализирана основно в изготвянето на проекти за пътни проекти, улици, пътни възли и пътни съоръжения, включително прединвестиционни проучвания и технически проекти за ново строителство, реконструкция и рехабилитация на пътни отсечки, а също така и в изготвянето на парцеларни планове за отчуждителни процедури.

При проектиране на нови трасета на автомагистрали и градски магистрали Фирмата използва световно утвърдени специализирани за пътно проектиране програмни продукти “BentleyInRoads”, Civil 3D и  “AdvancedRoadDesign”

В помощ на дейностите, свързани с градското транспортно планиране, фирмата разполага със световно признатия софтуер за компютърно микро – моделиране на транспортната мрежа PTVVISSIM (фиг. 2). Чрез този софтуер могат да бъдат оптимизирани съществуващи и бъдещи пътни кръстовища, възли и коридори от уличната мрежа. Разработените проектни мерки за подобрение на транспортната мрежа могат да бъдат визуално представени (фиг. 3), а изходните резултати могат да служат за непосредствена експлоатационна и екологична оценка на вариантните решения.