Рехабилитация на бул.“Кукленско шосе“ в участъка от ул.“Даме Груев“ до землищна граница на Община Пловдив

Възложител: Община Пловдив

Изпълнител: ДЗЗД “Кукленско шосе”, включващ “Пътища Пловдив” АД и “Трансконсулт-22” ООД

Договор №18ДГ911/09.10.2018 год.

Бул.”Кукленско шосе” е важна транспортна артерия за град Пловдив, свързваща централната с южната част на града, както и намиращите се в близост населени места от Родопската яка.
Началото на обекта е кръстовището на бул.“Кукленско шосе“ с ул.“Даме Груев“, а крайната точка е землищната граница на Община Пловдив.

Бул.”Кукленско шосе” отговаря на следните главни характеристики от Наредба №РД-02-20-2/20.12.2017 за планиране и проектиране на КТС на урбанизирани територии:

Функционални характеристики и транспортни характеристики – съгласно приложение №2:
• Градска магистрала с прекъснат режим на движение – клас II;
• Приоритет на авотомобилното движение – Висок;
• Приоритет на обществения транспорт – Висок;
• Велосипедно движение – по обособени от пътното платно велоалеи или велоленти;
• Начин на пресичане с останалата улична мрежа – светофарно;
• Обслужване на територията – директно;
• Паркиране – забранено;
• Ограничение на скоростта – 50/70km/h;

Технически характеристики – съгласно приложение №13
• Проектна скорост 60/70km/h
• Максимален надлъжен наклон 6.0(7.0)%
• Минимални радиуси на вертикалните криви
• За изпъкнали Rmin=820m
• За вдлъбнати Rmin=920m
• Минимални радиуси на хоризонтални криви
При обратен напречен наклон 300/600m
При едностранен напречен наклон 200/350m

kyk_velo_tipov_Variant 4_KAT-3
Sit + markirovka_var 4_КАТ_2
Ocenka_print-04
Ocenka_print-05