Път ІІ-59 „ Крумовград – Ивайловград”, участък от км 30+439 до км 56+861.68

Изготвяне на Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път ІІ-59 „ Крумовград – Ивайловград”, участък от км 30+439 до км 56+861.68 с обща дължина 26,422.68 км

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“, Договор № РД-37-7/04.02.2016г.

Финансиране: Договорът се финансира със средства по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България“

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Местоположение:

Път II-59 свързва населените места от Област Кърджали и Област хасково в най-южната част на Република България. При рехабилитацията на участъка ще се подобрят пътните условия, отводняването, организацията на движение и комфорта на пътуване.

Проектът включва:

Начало на участъка: км 30+439 – пътно кръстовище с път III-591, край на участъка: км 56+861,68 (разклон за с. Попско, километричен камък 57), дължина на участъка: 26,423 км

Преминаване през населени места:

гр. Крумовград

с. Полковник Желязово

с. Рогач

с. Пелин

с. Перуника (махала)

с. Чал (махала)

Големи съоръжения:

Стоманобетонов сводов мост под насип на км 34+690

Обхватът на работите е, както следва:

Част Геодезия

Част Пътна, вкл. 25 бр. кръстовища, проект за отводняване и проект за организация на движението

Част Конструктивна

Част Геология

Част Инженерна инфраструктура

План за безопасност и здраве

План за управление на строителните отпадъци