„Мотт Макдоналд Лимитид“ Англия

„Мотт Макдоналд Лимитид“ Англия, представлявано от упълномощения си представител Юлиан Тюфекчиев

Офис в гр. София, ул. Дамян Груев № 13, вх. Б, ет. 2