Одит по пътна безопасност за обект: Път II-86 Пловдив – Асеновград

1409657410Одит по пътна безопасност на етап „технически проект” и етап „преди въвеждане на пътя в експлоатация” за обект:  „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”

Възложител: Агенция “Пътна инфраструктура”

Финансиране: Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд,  Приоритетна ос II – Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Провеждане на одит по пътна безопасност на следните етапи:

Етап „ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ”: преглед на инвестиционен проект; преглед на съществуващи доклади от одит на проекта в предходни фази; трасе; пътни знаци и маркировка; осветеност на осветяваните пътища и пресечни точки; оборудване на крайпътната зона; отводняване на пътната настилка; крайпътна обстановка, включително растителност; неподвижни препятствия в крайпътната зона; удобно за ползвателя приспособяване на системите от пътни ограничителни (централни разделителни ивици и противоударни бариери за предотвратяване на опасностите за уязвими ползватели).

Етап „ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЪТЯ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ“: преглед на инвестиционен проект; преглед на екзекутивните документи на проекта; безопасност на ползвателите на пътя и видимост при различни условия, като тъмнина, и при обичайни атмосферни условия, посещение на трасето и пътните връзки през деня и при здрач, и по възможност при различни климатични условия; разпознаваемост на пътните знаци и маркировка; състояние на настилките; проверка на състоянието на отводняването; проверка на монтираните ограничителни системи и буфери срещу удар. На всеки етап проверките могат да включват необходимост от преразглеждане на критериите от предходните етапи. (съгласно Наредба РД-02-20-14/29.09.2011г.).