Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана”

Regioni„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции”, за обособена позиция № 4 – област Монтана. Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана”, участъци: от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+627, от км 29+675 до км 36+600 и от км 37+825 до км 47+735, с обща дължина 29,557 км

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Финансиране: Договорът се финансира със средства от БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Местоположение:

Път III-112 се явява като дублиращ път на път I-1 Видин – Монтана. При рехабилитацията на участъците ще се подобрят пътните условия, отводняването, организацията на движение и комфорта на пътуване.

Проектът включва следните подучастъци:

I. Участък

Начало на участъка: км 10+500 (граница ОПУ-Видин), край на участъка: км 16+174 (начало на рехабилитиран участък ЛОТ1 ОПРР), дължина на участъка: 5.674 км

II. Участък

Начало на участъка: км 20+579, край на участъка: км 27+627, дължина на участъка: 7.048 км

III. Участък

Начало на участъка: км 29+675, край на участъка: км 36+600, дължина на участъка: 6.925 км

IV. Участък

Начало на участъка: км 37+825, край на участъка: км 47+735 (пътна връзка на обходен път на гр. Монтана с път III-112), дължина на участъка: 9.910 км

Преминаване през населени места:

с. Дъбова махала

с. Смирненски

с. Д-р Йосифово

с. Ст.буче

Големи съоръжения:

мост на км 20+736: Премоствано препятствие – дере, Двуотворен 2х6,80м  L = 13,60 м;  габарит – 9,50м;

мост на км 28+084: Премоствано препятствие  – р. Цибрица, Отвори – 2х17,00м, L = 42,00 м;

мост на км 32+670: Премоствано препятствие  – р. Клисурска, Едноотворен L = 13.60 м.

мост на Язовир при км 33+823: Едноотворен L = 17,00 м

мост на р. Селска при км 37+910: Едноотворен L = 11.50 м

мост на р. Бучка при км 44+567: Едноотворен L = 12,70 м

Обхватът на работите е, както следва:

Част Геодезия

Част Пътна, вкл. отводняване и проект за организация на движението

Част Конструктивна

Част Геология

Част Инженерна инфраструктура

План за безопасност и здраве

План за управление на строителните отпадъци