Идеен проект за доизграждане на автомагистрала “Хемус” (етап 1)

Идеен проект за доизграждане на автомагистрала “Хемус” (етап 1)

към сайт на ОП “Транспорт” 2007-2013

Стойност на договора: 600 000 лева без ДДС

Срок за изпълнение на договора: 15.05.2015 год. (392 дни)

Възложител / Бенефициент: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП)

Изпълнител: ДЗЗД “Хемус – 2020”.

“Трансконсулт-22” ООД е водещ партньор в ДЗЗД “Хемус-2020”

Дружество по ДЗЗД “Хемус-2020” е създадено във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1), с Възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП). С решение No ОП-7-РШ-004/14.03.2014 год. дружеството е избрано за изпълнител. Договорът между ДЗЗД “Хемус-2020” и НКСИП е сключен на 16.04.2014 год. и е с изх. №59/16.04.2014 год.

Партньори в сдружението са следните дружества:

„ТРАНСКОНСУЛТ-22” ООД – гр. София

„РУТЕКС” ООД – гр. София

ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД – гр. Варна

Финансиране: Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд, Приоритетна ос II – Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. + линк към сайта на програмата;

Местоположение:

Трасето на АМ „Хемус“ е част от Европейската пътна мрежа от връзката с коридор IV на запад до коридор IX в близост до Велико Търново, предвидено е да свързва източните и западни части на България с Трансевропейската мрежа. Изграждането на АМ “Хемус” има стратегическа цел за ускоряване на процесът на икономическо и социално сближаване на регионално ниво. То ще окаже благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места в регионалните икономики на Северозападен, Северен централен и Североизточен район на България. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е приблизително 2,9 млн. души върху площ от почти 44 % от територията на страната.

Проектът включва следните два подучастъка:

  • Участък 1 с дължина от около 24 км – от Ябланица до III-307/ III-305;
  • Участък 2 с дължина от около 36 км от III-307/ III-305 до II-35.

Обхватът на работите е, както следва:

Основните етапи на подготовка са съответно преглед и актуализиране на предпроектните проучвания и изготвяне на идеен проект. Предпроектните проучвания са възложени със самостоятелен договор; идейните проекти за отделните участъци от проекта също се възлагат с отделни договори.
На етап изготвяне на идеен проект се разработва избраният вариант, като се включват подробни напречни и надлъжни профили и др. На този етап се изготвя количествена сметка и подробна оценка на строителните разходи, която трябва да включва всички основни инсталации, конструктивни елементи и размери, приблизителното необходимо количество армировка и т.н.
Като резултат от тази фаза следва да бъде потвърдено избраното проектно решение, неговият вид и местоположение. Степента на подробност, трябва да бъде такава, че да гарантира възможността за прилагане на последващите законови процедури за одобрение, включително съгласно изискванията за опазване на околната среда, пожарната и аварийна безопасност.
Финалната фаза от подготовката на идейния проект е изготвянето на парцеларни планове, които да позволят на възложителя да извърши процедурите по отчуждаване на земи.