Одит на пътната безопасност на идейния проект на автомагистрала Струма Лот 3, част Пътна

Oдит на пътната безопасност на идейния проект на автомагистрала Струма Лот 3, част Пътна
към сайт на ОП “Транспорт”

Одитът е реализиран като част от Проект “АМ Струма“ Лот 3, в рамките на Оперативна Програма „Транспорт“ 2007-2013, включващ следните 3 подучастъка:

Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ – км 359+000 до км 376+000
Лот 3.2 „Крупник – Кресна“ – от км 376+000 до км 397+000
Лот 3.3 „Кресна – Сандански“ – от км 376+000 до км 397+000

Национална Компания Стратегически Инфраструктурни Проекти/ НКСИП е възложила изпълнението на Одита на фирма„Трансконсулт 22“ ООД.

Номер на проекта: BG161PO004-2.0.01-0019

Номер на договора: 97 / 22.01.2015

Стойност на договора: 5000 лв без ДДС