Одит по пътна безопасност

Одитът на пътната безопасност се базира на Директивата на ЕС 96/2008 на Европейския парламент и на Съвета за повишаване на безопасността по пътищата. Тя е отразена в българското законодателство чрез въвеждането на новата разпоредба в чл. 36д от Закона за пътищата. На нейна основа е разработена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Наредба № РД-02-20-14 за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация “одитор по пътна безопасност”.

Пет от експертите на “Трансконсулт -22” са сертифицирани одитори по пътна безопасност.