Геодезия, вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове

Дружеството разполага със собствено геодезическо звено за извършване на геодезическите измервания, услуги свързани с вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове и дейности по кадастъра.

„Трансконсулт – 22“ ООД е вписан в регистъра на Агенция по кадастъра, а геодезистите са вписани в регистъра на правоспособните лица, извършващи дейности по кадастъра. Геодезическият екип на фирмата е оборудван с геодезическа техника – последно поколение: 2 брояGPS двучестотни, тотални станции – 1 брой, нивелири – кодови (дигитални) – 2 броя.