Кръстовища по бул. „Пейо Яворов” – кръстовище на булевардите „Пейо Яворов” и бул. „Драган Цанков”

1409389398
Кръстовище на две нива на булевардите „Пейо Яворов” и бул. „Драган Цанков” (при телевизионната кула). Главната цел на проекта е подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на кръстовището при Телевизионната кула и създаване на безконфликтно преминаване на главните транспортни потоци по бул. П. Яворов чрез изграждането на пътен възел. Работният проект е възложен от „ГБС Инфраструктурно строителство” АД с Договор за проектиране No. 578 от 24.04.2009г. - Директното направл...
More

“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари“ в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич“

1409412136
„Изготвяне и съгласуване на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари“ в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич“ по Договор № BG161PO001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъмездна помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 год. Подобект 01: „Рехабилитация и реконструкция на улици и пешеходни зони, подобряване на физическата среда на междублокови пространства в Зона за въздействие с публични функции“ Подобект 02: „Рехабилитация и реко...
More