“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари“ в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич“

1409412136
„Изготвяне и съгласуване на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари“ в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич“ по Договор № BG161PO001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъмездна помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 год. Подобект 01: „Рехабилитация и реконструкция на улици и пешеходни зони, подобряване на физическата среда на междублокови пространства в Зона за въздействие с публични функции“ Подобект 02: „Рехабилитация и реко...
More