Главна пътна комуникация Смолян

Smolyan-kragovo
Изграждането на Главната пътна комуникация на Смолян е част от лот 14 по проект „Транзитни пътища V“. Участъкът е с обща дължина 3,4 км. Започва от митницата в кв. „Устово“ (при км 96+560 на път ІІ-86 Асеновград – Смолян) и завършва при местността Бункера на кв. „Райково“ (при км 2+360 на път III-866 Смолян – Рудозем). Със строителството на пътната отсечка се осигурява връзка на път II-86 Асеновград - Смолян и път III-866 Смолян – Рудозем като се избягва преминаването през кв. „Устово“ на гр....
More

„Изработване на технически проект за Път I-8 “Калотина – Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611

API-LOGO_NEW-mini
„Изработване на технически проект за Път I-8 “Калотина - Софийски околовръстен път“ участък от 32+447.20 до км 48+611.“ Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Финансиране: Договорът се финансира със средства от бюджета на РБ Местоположение: Път I-8 (E-80) е основна пътна артерия, част от направлението на Трансевропейски транспортен коридор №10 в участъка от Калотина до София. С включването към нея и на участъците от Западната дъга на СОП и Северна тангента се постига преразпред...
More

Път ІІ-59 „ Крумовград – Ивайловград”, участък от км 30+439 до км 56+861.68

API-LOGO_NEW-mini
Изготвяне на Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път ІІ-59 „ Крумовград – Ивайловград”, участък от км 30+439 до км 56+861.68 с обща дължина 26,422.68 км Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“, Договор № РД-37-7/04.02.2016г. Финансиране: Договорът се финансира със средства по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България“ Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на на...
More

Одит по пътна безопасност за обект: Път II-86 Пловдив – Асеновград

Regioni
Одит по пътна безопасност на етап „технически проект” и етап „преди въвеждане на пътя в експлоатация” за обект:  „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив” Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура" Финансиране: Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд,  Приоритетна ос II - Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. ...
More

Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана”

Regioni
„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции”, за обособена позиция № 4 - област Монтана. Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана”, участъци: от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+627, от км 29+675 до км 36+600 и от км 37+825 до км 47+735, с обща дължина 29,557 км Възложител: Агенция „Пътна инф...
More

„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от Европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014 – 2020”

API-LOGO_NEW-mini
Път II-29 „Варна - Добрич - Кардам” от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 52+168.84 Път ІІ-44 „/о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци - Габрово” от км 0+000 до км 14+600, от 14+600 до 23+798.36  и от км 25+731 до км 28+972.75 Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан”, от km 9+800 до km 11+832.85, от km 11+942.87 до km 30+658.87 и от km 89+100 до km 98+875.82 Път ІІІ-904 „Старо Оряхово - Долни чифлик - Гроздьово”, от км 0+000  до км 17+377.57, от км 2...
More

Идеен проект с парцеларен план на АМ „Струма“ ЛОТ 2, участък Дупница – Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52

1409318769
АМ „Струма“ ЛОТ 2, участък Дупница - Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52 АМ „Струма“ е част от Трансевропейската магистрала (ТЕМ) Север – Юг и част от Четвърти Трансевропейски транспортен коридор. Целта на разработката е да се изготвят идеен проект с парцеларен план и тръжни документи за АМ “Струма”, Лот № 2 в участъка Дупница - Благоевград от km 322+000 до km 359+483,52. Възложител на проекта е Агенция "Пътна инфраструктура". Началото на АМ „Струма“ започва при км 322+000 – к...
More

Идеен проект за доизграждане на автомагистрала “Хемус” (етап 1)

1409657410
Идеен проект за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1) към сайт на ОП "Транспорт" 2007-2013 Стойност на договора: 600 000 лева без ДДС Срок за изпълнение на договора: 15.05.2015 год. (392 дни) Възложител / Бенефициент: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) Изпълнител: ДЗЗД "Хемус - 2020". "Трансконсулт-22" ООД е водещ партньор в ДЗЗД "Хемус-2020" Дружество по ДЗЗД "Хемус-2020" е създадено във връзка с участие в открита процедура за в...
More

Одит на пътната безопасност на идейния проект на автомагистрала Струма Лот 3, част Пътна

1424262453
Oдит на пътната безопасност на идейния проект на автомагистрала Струма Лот 3, част Пътна към сайт на ОП "Транспорт" Одитът е реализиран като част от Проект “АМ Струма“ Лот 3, в рамките на Оперативна Програма „Транспорт“ 2007-2013, включващ следните 3 подучастъка: Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ - км 359+000 до км 376+000 Лот 3.2 „Крупник – Кресна“ – от км 376+000 до км 397+000 Лот 3.3 „Кресна - Сандански“ - от км 376+000 до км 397+000 Национална Компания Стратегически ...
More

АМ “Тракия” от км 119+200 до км 133+600, включително пътни възли Пловдив – Изток, Пловдив – Север, Бенковски и Пловдив – Запад

1409385175
Проектът за рехабилитация АМ „Тракия“ (София-Пловдив) от км 119+200 до км 133+600 е изработен във фаза Технически проект въз основа на: - Договор за проектиране № РД-32-20/28.09.2011 год. за изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) - Техническо задание за изработване на технически проект за рехабилитация на Агенция „Пътна инфраструктура” - Изходни данни за разглеждания участък, предоставени от ЦИПТНЕНС
More