Проектиране на автомагистрали, пътища и улици

1374059677
Фирмата е специализирана основно в изготвянето на проекти за пътни проекти, улици, пътни възли и пътни съоръжения, включително прединвестиционни проучвания и технически проекти за ново строителство, реконструкция и рехабилитация на пътни отсечки, а също така и в изготвянето на парцеларни планове за отчуждителни процедури. При проектиране на нови трасета на автомагистрали и градски магистрали Фирмата използва световно утвърдени специализирани за пътно проектиране програмни продукти “BentleyInRoa...
More

Проектиране на пътни съоръжения

1374059827
„Трансконсулт-22” разполага и с висококвалифициран екип от инженери – проектанти на мостови съоръжения, автори на многобройни проекти за рехабилитация на мостови съоръжения, а също така и за строителство на нови такива.
More

Геодезия, вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове

1409406900
Дружеството разполага със собствено геодезическо звено за извършване на геодезическите измервания, услуги свързани с вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове и дейности по кадастъра. „Трансконсулт – 22“ ООД е вписан в регистъра на Агенция по кадастъра, а геодезистите са вписани в регистъра на правоспособните лица, извършващи дейности по кадастъра. Геодезическият екип на фирмата е оборудван с геодезическа техника – последно поколение: 2 брояGPS двучестотни, тотални станции – 1 бр...
More

Одит по пътна безопасност

1374059800
Одитът на пътната безопасност се базира на Директивата на ЕС 96/2008 на Европейския парламент и на Съвета за повишаване на безопасността по пътищата. Тя е отразена в българското законодателство чрез въвеждането на новата разпоредба в чл. 36д от Закона за пътищата. На нейна основа е разработена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Наредба № РД-02-20-14 за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, услови...
More