Кръстовища по бул. „Пейо Яворов” – кръстовище на булевардите „Пейо Яворов” и бул. „Драган Цанков”

1409389398
Кръстовище на две нива на булевардите „Пейо Яворов” и бул. „Драган Цанков” (при телевизионната кула). Главната цел на проекта е подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на кръстовището при Телевизионната кула и създаване на безконфликтно преминаване на главните транспортни потоци по бул. П. Яворов чрез изграждането на пътен възел. Работният проект е възложен от „ГБС Инфраструктурно строителство” АД с Договор за проектиране No. 578 от 24.04.2009г. - Директното направл...
More

“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари“ в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич“

1409412136
„Изготвяне и съгласуване на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари“ в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич“ по Договор № BG161PO001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъмездна помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 год. Подобект 01: „Рехабилитация и реконструкция на улици и пешеходни зони, подобряване на физическата среда на междублокови пространства в Зона за въздействие с публични функции“ Подобект 02: „Рехабилитация и реко...
More

Проектиране на автомагистрали, пътища и улици

1374059677
Фирмата е специализирана основно в изготвянето на проекти за пътни проекти, улици, пътни възли и пътни съоръжения, включително прединвестиционни проучвания и технически проекти за ново строителство, реконструкция и рехабилитация на пътни отсечки, а също така и в изготвянето на парцеларни планове за отчуждителни процедури. При проектиране на нови трасета на автомагистрали и градски магистрали Фирмата използва световно утвърдени специализирани за пътно проектиране програмни продукти “BentleyInRoa...
More

Оперативна програма „Транспорт”

optransport
Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) е една от седемте оперативни програми на Република България, които се финансират от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. ОПТ е оперативната програма с най-голям бюджет в България - 2 003 481 163.68 евро. Целта на ОПТ е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс...
More

Проектиране на пътни съоръжения

1374059827
„Трансконсулт-22” разполага и с висококвалифициран екип от инженери – проектанти на мостови съоръжения, автори на многобройни проекти за рехабилитация на мостови съоръжения, а също така и за строителство на нови такива.
More

Геодезия, вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове

1409406900
Дружеството разполага със собствено геодезическо звено за извършване на геодезическите измервания, услуги свързани с вертикално планиране, изготвяне на парцеларни планове и дейности по кадастъра. „Трансконсулт – 22“ ООД е вписан в регистъра на Агенция по кадастъра, а геодезистите са вписани в регистъра на правоспособните лица, извършващи дейности по кадастъра. Геодезическият екип на фирмата е оборудван с геодезическа техника – последно поколение: 2 брояGPS двучестотни, тотални станции – 1 бр...
More

Одит по пътна безопасност

1374059800
Одитът на пътната безопасност се базира на Директивата на ЕС 96/2008 на Европейския парламент и на Съвета за повишаване на безопасността по пътищата. Тя е отразена в българското законодателство чрез въвеждането на новата разпоредба в чл. 36д от Закона за пътищата. На нейна основа е разработена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Наредба № РД-02-20-14 за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, услови...
More