Новини

Regioni
"Трансконсулт-22" сключи договор с Агенция "Пътна инфраструктура" за извършване на одит по пътна безопасност на етап „технически проект” и етап „преди въвеждане на пътя в експлоатация” за обект:  „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”. Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд,  Приоритетна ос II - Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ по Оперативна програма „...
More

Идеен проект с парцеларен план на АМ „Струма“ ЛОТ 2, участък Дупница – Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52

1409318769
АМ „Струма“ ЛОТ 2, участък Дупница - Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52 АМ „Струма“ е част от Трансевропейската магистрала (ТЕМ) Север – Юг и част от Четвърти Трансевропейски транспортен коридор. Целта на разработката е да се изготвят идеен проект с парцеларен план и тръжни документи за АМ “Струма”, Лот № 2 в участъка Дупница - Благоевград от km 322+000 до km 359+483,52. Възложител на проекта е Агенция "Пътна инфраструктура". Началото на АМ „Струма“ започва при км 322+000 – к...
More

Идеен проект за доизграждане на автомагистрала “Хемус” (етап 1)

1409657410
Идеен проект за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1) към сайт на ОП "Транспорт" 2007-2013 Стойност на договора: 600 000 лева без ДДС Срок за изпълнение на договора: 15.05.2015 год. (392 дни) Възложител / Бенефициент: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) Изпълнител: ДЗЗД "Хемус - 2020". "Трансконсулт-22" ООД е водещ партньор в ДЗЗД "Хемус-2020" Дружество по ДЗЗД "Хемус-2020" е създадено във връзка с участие в открита процедура за в...
More

Одит на пътната безопасност на идейния проект на автомагистрала Струма Лот 3, част Пътна

1424262453
Oдит на пътната безопасност на идейния проект на автомагистрала Струма Лот 3, част Пътна към сайт на ОП "Транспорт" Одитът е реализиран като част от Проект “АМ Струма“ Лот 3, в рамките на Оперативна Програма „Транспорт“ 2007-2013, включващ следните 3 подучастъка: Лот 3.1 „Благоевград – Крупник“ - км 359+000 до км 376+000 Лот 3.2 „Крупник – Кресна“ – от км 376+000 до км 397+000 Лот 3.3 „Кресна - Сандански“ - от км 376+000 до км 397+000 Национална Компания Стратегически ...
More

АМ “Тракия” от км 119+200 до км 133+600, включително пътни възли Пловдив – Изток, Пловдив – Север, Бенковски и Пловдив – Запад

1409385175
Проектът за рехабилитация АМ „Тракия“ (София-Пловдив) от км 119+200 до км 133+600 е изработен във фаза Технически проект въз основа на: - Договор за проектиране № РД-32-20/28.09.2011 год. за изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) - Техническо задание за изработване на технически проект за рехабилитация на Агенция „Пътна инфраструктура” - Изходни данни за разглеждания участък, предоставени от ЦИПТНЕНС
More